Ceny projektových prací


Cenu projektových prací stanovuje firma GOLDArch podle metodiky Honorářového řádu České komory architektů, vždy ovšem s přihlédnutím k požadavkům investora, charakteru stavebního záměru, podmínkám místa stavby a předpokládanému postupu projektových prací. Práce, které nejsou zahrnuty v Honorářovém řádu oceňujeme individuální kalkulací, případně i hodinovými sazbami. Cena projektových prací vychází z předpokládané náročnosti stavby. Základním vodítkem je odhad nákladů na realizaci stavby. Odhad je propočten vynásobením předpokládaného obestavěného prostoru stavby a průměrných nákladů na měrnou jednotku (dle pravidelně aktualizovaných rozpočtových ukazatelů).
Pro bližší představu uvádíme konkrétní příklady cen projektových prací v minulosti realizovaných staveb.

OBECNÝ VÝPOČET CENY DLE HONORÁŘOVÉHO ŘÁDUTop

Příklad - Nepodsklepený přízemní rodinný dům s obytným podkrovím velikosti 5+1. Nosné konstrukce jsou z bloků Porotherm, strop polomontovaný z keramických tvarovek MIAKO s nabetonováním, zateplená sedlová střecha s dřevěným krovem, krytina betonová, okna jednoduchá plastová s izolačními dvojskly, dveře dřevěné obložkové, schodiště ocelové schodnicové. Vytápění plynovým ústředním topením. Půdorysný rozměr 14 x 8 m, obestavěný prostor cca 850 m3.

A. Odhad nákladů na realizaci

předpokládaný obestavěný prostor RD - 850 m3
jednotkové realizační náklady na m3 - 5 000 Kč/m3
celkový odhad nákladů na realizaci stavby - 4 250 000 Kč

B. Stanovení ceny projektových prací pro kompletní rozsah

honorářová zóna (jednoduché nízkopodlažní obytné budovy) - III.
procentuální sazba - 10,5 %
celková cena projektových prací (kompletní rozsah) - 446 250 Kč

C. Stanovení ceny projektových prací pro jednotlivé prováděné fáze

č. fáze obsah fáze zkratka % dle HŘ cena fáze
1 Příprava zakázky (průzkum staveniště, specifikace podkladů a průzkumů) PPR 1% 4 463,-
2 Návrh stavby/architektonická a provozní studie STS 13% 58 013,-
3 Vypracování dokumentace pro územní řízení (včetně projednání) DUR 15% 66 938,-
4 Vypracování dokumentace pro stavební povolení (vč.projednání) DSP 22% 98 175,-
5 Vypracování dokumentace pro provedení stavby DPS 28% 124 950,-
6 Vypracování dokumentace zadání stavby dodavateli DZS 7% 31 238,-
7 Spolupráce při výběru dodavatele VDS 1% 4 463,-
8 Spolupráce při provádění stavby - výkon autorského a technického dozoru ATD 11% 49 088,-
9 Spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání SKP 2% 8 925,-
Celkem za projektové práce 446 250,-

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMUTop

Novostavba rodinného domu na nové parcele. Dům je nepodsklepený, přízemní s obytným podkrovím. Zastřešení sedlovou střechou se střešními vikýři. V přízemí je velký obytný prostor, který je schodištěm částečně otevřený do krovu, dále ateliér sloužící i jako příležitostný pokoj pro hosta, garáž, koupelna, samostatné WC, technická místnost a skladovací prostory. V podkroví jsou tři pokoje a velká koupelna. Vytápění objektu je řešeno tepelným čerpadlem systému země-voda. Pitná voda je čerpána z nové vrtané studny. Kanalizace je napojena na veřejný řad. Dům je zděný z betonových tvárnic s integrovanou tepelnou izolací s polystyrenu. Krov klasický, dřevěný, vaznicový. Celý dům je postaven v nízkoenergetickém standardu. Náklady na realizaci stavby dosáhly výše 6 500 000,-Kč

položka popis provedených prací a výkonů cena v Kč
1 Příprava zakázky - obstarání podkladů od správců inž.sítí 5 000,-
geodetické zaměření pozemku 8 000,-
inženýrskogeologický a radonový průzkum 8 800,-
2 Architektonická studie 30 000,-
3 Jednostupňový projekt stavby 75 000,-
4 Projekt tepelného čerpadla, včetně vrtů 7 700,-
5 Hydrologický průzkum s projektem vrtané studny 10 500,-
6 Projednání územního rozhodnutí a stavebního povolení na dům 12 000,-
7 Vodoprávní řízení pro studnu a vrty pro TČ, včetně povolení k odběru podzemních vod 11 300,-
8 Spolupráce při vyhledání dodavatele stavby 10 800,-
9 Geodetické vytýčení stavby 5 300,-
10 Autorský a technický dozor v průběhu celé stavby 35 000,-
CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ PRÁCE 219 400,-

Pozn.: Uvedený příklad je z roku 2009

REKONSTRUKCE VENKOVSKÉHO RODINNÉHO DOMUTop

Původní venkovskou usedlost s hospodářskými objekty chtěl nový majitel přebudovat na rodinný dům pro trvalé bydlení. Stávající kamenná nefunkční stodola byla zbourána a na jejím místě byla postavena obytná přístavba. Ve dvou třetinách půdy byla provedena půdní vestavba. Hlavním pobytovým prostorem domu je velký obývací pokoj s kuchyní, který je dojicí prosklených vrat možno propojit se zahradou i dvorem. V přízemí jsou 4 ložnice, v podkroví pak další 3. V domě jsou celkem 3 koupelny, dílna, technické místnosti a původní sklepení. Dům je vytápěn tepelným čerpadlem systémem země-voda s dvojicí 65 m hlubokých zemních vrtů. Pitná voda je čerpána z vlastní studny. Likvidace splaškových odpadních vod je řešena malou domovní čistírnou s akumulační jímkou a přepadem do dešťové kanalizace. Prováděcí projekt nebyl objednán. Náklady na realizaci stavby se vyšplhaly k 8 miliónům.

položka popis provedených prací a výkonů cena v Kč
1 Zaměření stávajícího stavu 10 000,-
2 Projekt bouracích prací 5 000,-
3 Hydrologický a geologický průzkum s projektem vrtané studny 10 000,-
4 Měření radonu 3 600,-
5 Architektonická studie 23 000,-
6 Projekt ke stavebnímu povolení 63 000,-
7 Projekt geologických prací pro vrty tepelného čerpadla 3 100,-
8 Projednání povolení pro bourací práce 3 000,-
9 Územní rozhodnutí a stavební povolení pro dům, studnu, vrty a ČOV - celkem 17 000,-
8 Povolení k nakládání s podzemními vodami 1 000,-
9 Autorský a technický dozor v průběhu stavby, včetně dopravy 21 900,-
CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ PRÁCE 160 600,-

Pozn.: Uvedený příklad je z roku 2010

PŮDNÍ VESTAVBATop

Rozšíření obytných místností domu do prostor nevyužívané půdy je velmi častým úkolem, který v našem ateliéru řešíme. Ne všechny krovy jsou ovšem pro vestavbu vhodné a je proto nutný zásah do samotné konstrukce střechy. V případě zjevného poškození dřeva je nutné nejen posouzení statika, ale i mykologický průzkum. Tak tomu bylo i v tomto případě, kdy jsme nevhodný sklon střechy vyřešili vložením pásového vikýře téměř po celé délce střechy. V podkroví tak vznikl prakticky samostatný byt s vlastní koupelnou, kuchyňkou a 3 pokoji.

položka popis provedených prací a výkonů cena v Kč
1 Zaměření stávajícího stavu krovu 7 000,-
2 Mykologický průzkum 5 000,-
3 Architektonická studie 10 000,-
4 Jednostupňový projekt stavby 22 000,-
5 Autorský a technický dozor v průběhu stavby 15 000,-
CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ PRÁCE (bez projednávání) 59 000,-

PŘESTAVBA BYTU, VYZDĚNÍ BYTOVÉHO JÁDRATop

Rekonstrukce běžného bytu velikosti 3+1 v panelovém domě na sídlišti. Předmětem řešení byly změny dispozičního uspořádání bytu včetně demontáže a nového vyzdění bytového jádra, nových rozvodů vody, kanalizace, plynu a elektroinstalace. Autorský a technický dozor byl jako v ostatních případech účtován dle skutečnosti v hodinové sazbě 800,-Kč

položka popis provedených prací a výkonů cena v Kč
1 Zaměření stávajícího stavu bytu 5 000,-
2 Projekt stavebních úprav 15 000,-
3 Projednání záměru na stavebním úřadě 4 000,-
4 Autorský a technický dozor při realizaci stavby 6 000,-
CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ PRÁCE 30 000,-
 

© Tomáš Zlatník, Beroun, e-mail:goldarch@volny.czAktualizace: