Průkazy energetické náročnosti budov (PENB)


Součástí poskytovaných služeb je rovněž vypracování Průkazů energetické náročnosti budovy.
Tento dokument musí předložit všichni stavebníci nových budov spolu se žádostí o stavební povolení. Průkaz je vyžadován i při větších renovacích a při prodeji či pronájmu celého domu, a to i v případě rodinných domků. U budov užívaných orgány veřejné správy je povinnost opatřit si průkaz i u stávajících budov. Již od roku 2013 je povinnost majitele budovy nebo SVJ zajistit vypracování jednoho průkazu na celou budovu i při prodeji jednoho bytu v osobním vlastnictví. Od 1. ledna 2016 je nutno průkaz předkládat i při pronájmech jednotlivých bytů či ucelených částí budovy.

Průkaz energetické náročnosti NENÍ POTŘEBA pouze pro následující budovy a případy:

  • budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2
  • objekty pro bohoslužby (tedy kostely, mešity, chrámy a pod.)
  • chaty a chalupy, tedy objekty pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25% spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání (netýká se chalup, které jsou v katastru nemovitostí evidovány jako stavba pro bydlení; ty se považují za rodinný dům, i když jsou ve skutečnosti užívány pouze k rekreaci)
  • průmyslové budovy, dílenské a výrobní provozy a zemědělské budovy se spotřebou energie do 700 GJ za rok
  • u budov zpravodajských služeb a budov důležitých pro obranu a bezpečnost státu
  • u stávajících rodinných domů, pokud se je majitel nechystá renovovat, prodat či pronajmout
  • u prodeje nebo pronájmu družstevního bytu - zde se formálně nejedná o prodej, ale o převod práva k užívání, respektive o podnájem (dům jako celek však průkaz mít musí, a to podle velikosti nejpozději do roku 2019)
  • v případě dědictví či daru nemovitosti a při převodu na jednoho z manželů v případě rozvodu
  • u budov, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí v památkové rezervaci

Důležité pojmy:
Celková energeticky vztažná plocha je součet ploch všech vytápěných podlaží budovy, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí (tedy včetně obvodových stěn i vnitřních stěn a příček).
Větší změna dokončené stavby je renovace více než 25% celkové plochy obálky budovy.
Renovací se rozumí stavební úpravy, nástavby nebo přístavby.
Obálka budovy je součet ploch všech konstrukcí budovy, které jí oddělují od venkovního vzduchu, přilehlé zeminy či sousedních nevytápěných budov a prostorů (u řadovek se dělící stěny mezi domy do obálky nezapočítávají).
Budova s téměř nulovou spotřebou energie je budova s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů.
Obnovitelným zdrojem energie je energie ze slunce, větru, vody, půdy, horniny, vzduchu, biomasy, plynů ze skládek, kalových plynů z čistíren a bioplynů.

CO JE PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A K ČEMU SLOUŽÍ?Top

Průkaz energetické náročnosti budovy je dokument, který obsahuje informace o tom, jak je budova energeticky náročná a kolik energie budete potřebovat ročně na vytápění, přípravu teplé vody a svícení při takzvaném typickém užívání. Jedná se obdobu energetických štítků na elektrických spotřebičích, které jsou graficky podobně zpracované.

Smyslem průkazů je zlepšit orientaci zájemců o koupi nemovitosti a nových nájemníků v nákladech na energie v budovách. Z průkazů se dají vypočítat roční náklady na energie, které jsou sice teoretické a mohou být od reálné spotřeby odlišné, ale z hlediska energetické náročnosti jasně rozliší jednotlivé budovy. Z faktur za energie se tato informace nezíská, neboť ty závisí na způsobu užívání domu či bytu a též na tom, jaká byla daný rok zima.

U novostaveb a renovací se průkazem dokládá, že navrhovaná stavba nebo stavební úprava splňuje požadavky na energetickou náročnost. Tedy že je navržena z hlediska spotřeby energií úsporně. U renovací, pokud se vlastní rozhodne zateplit střechu nebo fasádu, musí ji provést natolik kvalitně, aby splňovala kritéria do příští renovace, která běžně proběhne za 30-40 let. Součástí průkazu jsou u stávajících staveb i doporučovaná opatření. Ta jsou navrhována jak z hlediska technické proveditelnosti, tak z hlediska ekonomického, což může přispět k optimalizování a zlevnění případné renovace.

Jak PENB vypadá?
Jedná se o dva papíry formátu A4, na kterých jsou graficky znázorněna kategorie celkové energetické náročnosti budovy a dále hodnoty dodaných energií v rozčlenění na jednotlivé technické systémy (vytápění, chlazení, přípravu teplé vody, osvětlení atd.). Součástí průkazu je dále několikastránkový protokol s tabulkami a výpočty.

Průkaz platí 10 let.

PENB PRO RODINNÉ DOMYTop

V jakých případech bude potřebovat vlastník nebo stavebník rodinného domu průkaz energetické náročnosti budovy a jaké požadavky musí splnit.

rozsah stavebních úprav, situace PENB požadavky
novostavba RD do roku 2020 ANO dům musí být navržen v nízkoenergetickém standardu
novostavba od roku 2020 ANO dům s téměř nulovou spotřebou energie
přístavba či nástavba která zvětší celkovou energeticky vztažnou plochu o více než 25% ANO přístavba nebo nástavba musí být navržena v nízkoenergetickém standardu
renovace, kterými se renovuje více než 25% obálky budovy ANO, pokud není platný průkaz z předchozí renovace měněné konstrukce a technické systémy musí splňovat hodnoty pro nízkoenergetické stavby
renovace na méně než 25% obálky budovy NE měněné konstrukce a technické systémy musí být provedeny v nízkoenergetickém standardu, splnění požadavků se prokazuje doklady od stavební firmy nebo prodejce, které je nutno uchovávat 5 let
prodej či nový pronájem ANO energetická třída musí být uvedena v inzerci, průkaz se předává kupujícímu či nájemci nejpozději při podpisu smlouvy

Pokud majitel rodinný dům nestaví, neprovádí renovaci, neprodává ani nově nepronajímá, nevztahují se na něj žádné požadavky.

Objekty, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí na území památkové rezervace nebo památkové zóny nemusí plnit požadavky na energetickou náročnost, pokud by se jejich provedením výrazně změnil charakter nebo vzhled stavby; tato skutečnost se doloží závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče.

PENB PRO BYTOVÉ DOMYTop

Přehled požadavků a povinností pro majitele a stavebníky bytových domů.

rozsah stavebních úprav, situace PENB požadavky
stávající bytové domy NE pokud se nerenovují a žádná část domu se neprodává ani nepronajímá
novostavba podle velikosti energeticky vztažné plochy do 2018, 2019 nebo 2020 ANO dům musí být navržen v nízkoenergetickém standardu
novostavba BD s Ae >1500 m2 od roku 2018 ANO dům s téměř nulovou spotřebou energie
novostavba BD s Ae >350 m2 od roku 2019 ANO dům s téměř nulovou spotřebou energie
novostavba BD od roku 2020 ANO dům s téměř nulovou spotřebou energie
přístavba či nástavba která zvětší celkovou energeticky vztažnou plochu o více než 25% ANO přístavba nebo nástavba musí být navržena v nízkoenergetickém standardu
renovace, kterými se renovuje více než 25% obálky budovy ANO, pokud není platný průkaz z předchozí renovace měněné konstrukce a technické systémy musí splňovat hodnoty pro nízkoenergetické stavby
renovace na méně než 25% obálky budovy NE
(PENB pro dům dle lhůt pro stávající BD)
měněné konstrukce a technické systémy musí být provedeny v nízkoenergetickém standardu, splnění požadavků se prokazuje doklady od stavební firmy nebo prodejce, které je nutno uchovávat 5 let
prodej či nový pronájem celé budovy ANO PENB se zpracuje pro celý dům, energetická třída musí být uvedena v inzerci, průkaz se předává kupujícímu či nájemci nejpozději při podpisu smlouvy
u prodeje či pronájmu jednotlivého bytu lze průkaz nahradit fakturami za energie za poslední 3 roky
prodej jednotlivého bytu ANO
pronájem jednotlivého bytu nebo ucelené části budovy ANO
(od 1.1.2016)
prodej či pronájem budovy nebo její ucelené části, která byla kolaudována před rokem 1947 a nebyla na ní od té doby provedna větší změna NE strany si musí písemně dohodnout, že PENB opatřovat nebudou

Pozn.: Ae....celková energeticky vztažná plocha

Při prodeji nebo pronájmu družstevního bytu povinnost předkládat průkaz není, právně se nejedná o prodej, ale o převod práv, respektive o podnájem.

Objekty, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí na území památkové rezervace nebo památkové zóny nemusí plnit požadavky na energetickou náročnost, pokud by se jejich provedením výrazně změnil charakter nebo vzhled stavby; tato skutečnost se doloží závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče.

Při větší změně dokončené budovy není nutno plnit požadavky na energetickou náročnost pokud se energetickým auditem prokáže, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy.

PENB PRO VEŘEJNÉ A OSTATNÍ BUDOVYTop

Pro budovy užívané orgány veřejné moci (veřejné budovy) platí některé odlišné požadavky na povinnost zpracování průkazů energetické náročnosti. Novelou zákona z roku 2015 byla odstraněna povinnost opatřovat PENB u stávajících komerčních administrativních budov pokud se nerekonstruují, neprodávají či nepronajímají.

rozsah stavebních úprav, situace PENB požadavky
Budovy veřejné správy
novostavba podle velikosti energeticky vztažné plochy do 2016, 2017 nebo 2018 ANO dům musí být navržen v nízkoenergetickém standardu
novostavba s Ae >1500 m2 od roku 2016 ANO dům s téměř nulovou spotřebou energie
novostavba s Ae >350 m2 od roku 2017 ANO dům s téměř nulovou spotřebou energie
novostavba s Ae <350 m2 od roku 2018 ANO dům s téměř nulovou spotřebou energie
stávající budova s Ae >500 m2 ANO od 1.července 2013
budovy s Ae >1500 m2 musí být do 1.1.2015 zařazeny do Systému monitoringu spotřeby energie
stávající budova s Ae >250 m2 ANO od 1.července 2015
stávající budova s Ae <250 m2 NE pokud se nerenovuje, neprodává ani nepronajímá
Ostatní budovy
novostavba podle velikosti energeticky vztažné plochy do 2018, 2019 nebo 2020 ANO dům musí být navržen v nízkoenergetickém standardu
novostavba s Ae >1500 m2 od roku 2018 ANO dům s téměř nulovou spotřebou energie
novostavba s Ae >350 m2 od roku 2019 ANO dům s téměř nulovou spotřebou energie
novostavba s Ae <350 m2 od roku 2020 ANO dům s téměř nulovou spotřebou energie
stávající budovy NE pokud se nerenovují, neprodávají ani nepronajímají
Všechny budovy
přístavba či nástavba která zvětší celkovou energeticky vztažnou plochu o více než 25% ANO přístavba nebo nástavba musí být navržena v nízkoenergetickém standardu
renovace, kterými se renovuje více než 25% obálky budovy ANO, pokud není platný průkaz z předchozí renovace měněné konstrukce a technické systémy musí splňovat hodnoty pro nízkoenergetické stavby
renovace na méně než 25% obálky budovy NE
(PENB pro dům dle lhůt pro stávající budovy)
měněné konstrukce a technické systémy musí být provedeny v nízkoenergetickém standardu, splnění požadavků se prokazuje doklady od stavební firmy nebo prodejce, které je nutno uchovávat 5 let
prodej či nový pronájem celé budovy ANO PENB se zpracuje pro celý dům, energetická třída musí být uvedena v inzerci, průkaz se předává kupujícímu či nájemci nejpozději při podpisu smlouvy
prodej ucelené části budovy ANO
pronájem ucelené části budovy ANO
(od 1.1.2016)
prodej či pronájem budovy nebo její ucelené části, která byla kolaudována před rokem 1947 a nebyla na ní od té doby provedna větší změna NE strany si musí písemně dohodnout, že PENB opatřovat nebudou

Pozn.: Ae....celková energeticky vztažná plocha

Veřejnou budovou se rozumí budova, která je vlastněná nebo užívaná orgánem veřejné moci nebo jím zřízenou organizací - například radnice, škola, policejní stanice, hasičská stanice, všechny budovy užívané státními i obecními úřady atd.

Objekty, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí na území památkové rezervace nebo památkové zóny nemusí plnit požadavky na energetickou náročnost, pokud by se jejich provedením výrazně změnil charakter nebo vzhled stavby; tato skutečnost se doloží závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče.

Při větší změně dokončené budovy není nutno plnit požadavky na energetickou náročnost pokud se energetickým auditem prokáže, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy.

Top
 

© Tomáš Zlatník, Beroun, e-mail:goldarch@volny.czAktualizace: 30.12.2015