Stavební předpisy

Téměř každý obor lidské činnosti je regulován nějakým zákonem. Oblast stavebnictví je obecně velmi široká a složitá a proto je usměrňována celou řadou různých zákonů, vyhlášek, nařízení, norem a směrnic. Pro běžného občana se jedná o legislativní džungli, ve které se obtížně orientují nejen laici, ale často i odborníci. V následujících řádcích přinášíme přehled těch nejdůležitějších předpisů, se kterými se člověk, který hodlá něco vybudovat, může setkat.

Stavební zákonTop

Hlavní právní normou, která upravuje upravuje záležitosti v oblasti územního plánování a stavebního řádu je STAVEBNÍ ZÁKON, který vyšel ve Sbírce zákonů pod číslem 183/2006 Sb. a platí od 1.ledna 2007. Od té doby už byl zákon mnohokrát novelizován. Poslední velká novela byla č.350/2012 Sb. změnila též mnoho dalších zákonů souvisejících s výstavbou. Stavby, které byly povoleny do konce roku 2006 se stále řídí 40 let starým stavebním zákonem č.50/1976 Sb., který rovněž upravoval i postupy v případě vyvlastňování pozemků. Rovněž tento zákon byl v průběhu své platnosti mnohokrát novelizován, takže z původního znění z roku 1976 zbylo pouhé torzo doplněné celou řadou nových formulací.

Vyvlastňování pozemků ve veřejném zájmu je od 1.ledna 2007 řešeno v samostatné zákoně č.184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).

Řízení podle stavebního zákona se řídí obecnými ustanoveními zákona č.500/2004 Sb., správního řádu.

Prováděcí vyhláškyTop

Zákonodárci ponechali spoustu konkrétních postupů při uplatňování stavebního zákona na exekutivě (tj. ministerstvech a úřadech), takže pro běžnou praxi ještě podstatnějšími předpisy jsou takzvané prováděcí vyhlášky. Oproti minulosti je jich dnes podstatně více, jsou rozsáhlejší a závazně stanovují řadu věcí. Konkrétně se jedná o tyto vyhlášky:

 • č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
 • č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (po velké novele ve znění vyhl. č.62/2013 Sb.)
 • č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti
 • č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 • č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územně plánovací dokumentaci a stavebního řádu
 • č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 • č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Technické normyTop

Pro navrhování konstrukcí a výrobků existuje celá řada českých technických norem (ČSN) pro jednotlivé druhy konstrukcí, výrobků, materiálů atd. Normy jsou v podstatě návodem, jak správně navrhovat konstrukční prvky, jak provádět jejich výpočty, jakými metodami konstrukce a prvky zkoušet a obsahují i příklady řešení. Technické normy týkající se stavebnictví jsou systematizovány v ucelených řadách, které začínají čísly 72,73,74 a 75. Celá řada původních českých norem je postupně nahrazována evropskými normami, které platí v celé Evropské unii. Normy jsou obecně nezávazné, ale jejich dodržením se dále nemusí prokazovat splnění technických požadavků na stavební konstrukce.

Ostatní předpisyTop

Jelikož se stavby a jejich užívání dotýkají mnoha oborů, je nutné při výstavbě respektovat i celou řadu dalších zákonů, vyhlášek a norem. Z těch nečastějších vybírám:

VÝSTAVBATop

 • zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 • zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

KATASTR NEMOVITOSTÍTop

 • zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
 • zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvi­sících s jeho zavedením
 • vyhláška ČÚZK č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví
 • vyhláška MV č. 326/2000 Sb., o způsobech označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení a přečíslování budov a o postupu oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel

PÉČE O ZDRAVÍ, HYGIENATop

 • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • vyhláška MZd č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
 • vyhláška MZd č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
 • vyhláška MZd č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
 • vyhláška MZd č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)
 • zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)
 • vyhláška MZe č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍTop

 • zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
 • zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
 • zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)

POŽÁRNÍ OCHRANA, BEZPEČNOSTTop

 • zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • vyhláška č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
 • vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a o výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
 • vyhláška MV č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří
 • zákon č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
 • zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, [úplné platné znění zákon č. 338/2005 Sb.]
 • zákon č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništi
 • nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

PAMÁTKOVÁ PÉČETop

 • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

PÉČE O VODU, VODOVODY A KANALIZACETop

 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
 • vyhláška MZe č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla
 • vyhláška MZe č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
 • vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
 • vyhláška MZe č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích o vodní bilanci
 • vyhláška MZe č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu

PÉČE O LESYTop

 • zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
 • vyhláška MZe č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa
 • vyhláška MZe č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa

ZEMĚDĚLSTVÍTop

 • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 • vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu

GEOLOGIE A HORNÍ ČINNOSTITop

 • zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
 • vyhláška č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti, projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce
 • vyhláška ČBÚ č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto zařízení
 • zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
 • vyhláška ČBÚ č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem

DOPRAVATop

 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
 • zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách
 • vyhláška MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah
 • zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
 • vyhláška MDS č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
 • vyhláška MD č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

ENERGETIKA, VYTÁPĚNÍ, TELEKOMUNIKACETop

 • zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií
 • vyhláška MPO č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu
 • vyhláška MPO č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům
 • vyhláška MPO č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku
 • vyhláška MPO č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
 • vyhláška MPO č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech
 • vyhláška MPO č. 193/2013 Sb., o kontrole klimatizačních systémů
 • vyhláška MPO č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie
 • zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
 • zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

OSTATNÍTop

 • zákon č.500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
 • zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
 • zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO PRAHUTop

 • nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hl. m. Praze (pražské stavební předpisy) - účinnost od 1.10.2014
 • vyhláška č.26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze (platí do 1.10.2014)
 • vyhláška č. 6/2001 Sb.hl. m. Prahy, o ochraně veřejné zeleně

Prakticky všechny předpisy byly mnohokrát novelizovány a je proto třeba řídit se jejich platným zněním, které najdete na webu http://www.zakonyprolidi.cz. Výše uvedený přehled je platný k srpnu 2014.

 

© Tomáš Zlatník, Beroun, e-mail:goldarch@volny.czAktualizace: