GOLDArch E-mail Tisk
Pelclova 464, Beroun, tel: 311 600 366

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB)

Tento dokument musí předložit všichni stavebníci nových budov spolu se žádostí o stavební povolení. Průkaz je vyžadován i při větších renovacích a při prodeji či pronájmu celého domu, a to i v případě rodinných domŮ. U bytových domů je povinností majitele budovy nebo SVJ zajistit vypracování jednoho průkazu pro celou budovu i při prodeji jediného bytu.
Průkaz energetické náročnosti budovy vám vypracujeme pro jakýkoliv účel.

 

Co je PENB a k čemu slouží

Průkaz energetické náročnosti budovy je dokument, který obsahuje informace o tom, jak je budova energeticky náročná a kolik energie bude potřebovat ročně na vytápění, přípravu teplé vody a svícení při takzvaném typickém užívání. Jedná se obdobu energetických štítků na elektrických spotřebičích, které jsou graficky podobně zpracované.

Smyslem průkazů je zlepšit orientaci zájemců o koupi nemovitosti a nových nájemníků v nákladech na energie v budovách. Z průkazů se dají vypočítat roční náklady na energie, které jsou sice teoretické a mohou být od reálné spotřeby odlišné, ale z hlediska energetické náročnosti jasně rozliší jednotlivé budovy. Z faktur za energie se tato informace nezíská, neboť ty závisí na způsobu užívání domu či bytu a též na tom, jaká byla daný rok zima.

U novostaveb a renovací se průkazem dokládá, že navrhovaná stavba nebo stavební úprava splňuje požadavky na energetickou náročnost. Tedy že je navržena z hlediska spotřeby energií úsporně. Součástí průkazu jsou u stávajících staveb i doporučovaná opatření pro snížení spotřeby energií, která jsou navrhována jak z hlediska technické proveditelnosti, tak z hlediska ekonomického, což může přispět k optimalizování a zlevnění případné renovace.PENB platí 10 let od data vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován. Průkaz může vypracovat pouze energetický specialista, který má oprávnění vydané ministerstvem průmyslu a obchodu.

 

Kdo a kdy musí mít PENB

Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek musí mít podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií zpracovaný Průkaz energetické náročnosti budovy:

  u stávajících:

 • bytových domů
 • administrativních objektů
 • budov užívaných orgány veřejné moci
 • (to znamená pro již stojící budovy bez ohledu na to, zda jsou či nejsou na nich prováděny změny)

  a také při:

 • výstavbě nových budov
 • větší změně dokončené budovy
 • prodeji nebo pronájmu budovy nebo její části
 • (to znamená např. při zateplení domu, anebo při prodeji bytu, pronájmu kanceláře apod.)Kdy průkaz být NEMUSÍ

Průkaz energetické náročnosti NENÍ POTŘEBA pouze pro následující budovy a případy:

 • budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2
 • objekty pro bohoslužby (tedy kostely, mešity, chrámy a pod.)
 • chaty a chalupy, tedy objekty pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25% spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání (netýká se chalup, které jsou v katastru nemovitostí evidovány jako stavba pro bydlení; ty se považují za rodinný dům, i když jsou ve skutečnosti užívány pouze k rekreaci)
 • průmyslové budovy, dílenské a výrobní provozy a zemědělské budovy se spotřebou energie do 700 GJ za rok
 • u budov zpravodajských služeb a budov důležitých pro obranu a bezpečnost státu
 • u stávajících rodinných domů, pokud se je majitel nechystá renovovat, prodat či pronajmout
 • u prodeje nebo pronájmu družstevního bytu - zde se formálně nejedná o prodej, ale o převod práva k užívání, respektive o podnájem (dům jako celek však průkaz mít musí, a to podle velikosti nejpozději do roku 2019)
 • v případě dědictví či daru nemovitosti a při převodu na jednoho z manželů v případě rozvodu
 • u budov, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí v památkové rezervaci
 

Kolik energetický průkaz stojí

Rodinný důmcena od 5 000,-Kč
Bytový důmcena od 8 000,-Kč
Administrativní budovacena od 8 000,-Kč
Cena za vypracování průkazu energetické náročnosti budovy se stanovuje podle velikosti a členitosti budovy. Pro každý objekt vám předem vypracujeme zdarma cenovou nabídku.
 

Abychom si rozuměli - aneb důležité pojmy

> Celková energeticky vztažná plocha
je součet ploch všech vytápěných podlaží budovy, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí (tedy včetně obvodových stěn i vnitřních stěn a příček).

> Větší změna dokončené stavby
je renovace více než 25% celkové plochy obálky budovy.

> Renovací
se rozumí stavební úpravy, nástavby nebo přístavby.

> Obálka budovy
je součet ploch všech konstrukcí budovy, které jí oddělují od venkovního vzduchu, přilehlé zeminy či sousedních nevytápěných budov a prostorů (u řadovek se dělící stěny mezi domy do obálky nezapočítávají).

> Budova s téměř nulovou spotřebou energie
je budova s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů.

> Obnovitelným zdrojem energie
je energie ze slunce, větru, vody, půdy, horniny, vzduchu, biomasy, plynů ze skládek, kalových plynů z čistíren a bioplynů.